Dyrektor Instytutu Papieża Jana Pawła II poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Specjalista w dziale wydawniczym

WARUNKI PRACY

 • praca biurowa
 • zagrożenie korupcją
 • praca związana z obsługą klienta
 • praca w siedzibie Instytutu
 • praca na piętrze
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
 • pomieszczenhigieniczno–sanitarne nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami
 • brak oznaczeń dla osób niewidomych
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym.

ZAKRES ZADAŃ

 • redakcja powierzonych wydawnictw Instytutu,
 • korekta przed składem i po składzie powierzonych wydawnictw Instytutu (zlecenie korekty na zewnątrz – jeżeli zachodzi taka konieczność),
 • nadzór nad realizacją powierzonych projektów wydawniczych (sporządzanie harmonogramu zleconej pracy; samodzielny skład lub jeżeli zachodzi taka konieczność - zlecenie składu i kontakt z DTP; kontakt z drukarnią; zlecenie wykonania okładki grafikowi, w przypadku, gdy nie robi jej firma składająca),
 • współpraca z autorami publikacji wydawanych przez Instytut,
 • opracowywanie edytorskie projektów materiałów informacyjnych i promocyjnych Instytutu,

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: wyższe
 • znajomość ustaw: prawo zamówień publicznych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • znajomości etapów pracy nad książką i zasad edycji tekstu
 • znajomości podstaw składu i projektowania graficznego
 • umiejętności obsługi programów Adobe InDesign i Photoshop (mile widziane)
 • umiejętności: obsługa komputera (pakiet MS Office), skuteczna komunikacja, analityczne myślenie
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • posiadanie obywatelstwa polskiego. Korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • dokumenty należy złożyć do: 22 lutego 2020 r.
 • decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do instytutu
 • miejsce składania dokumentów:
  Instytut Papieża Jana Pawła II
  Ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 1
  02-972 Warszawa z dopiskiem „Oferta pracy Specjalista w dziale wydawniczym"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Tożsamość administratora
Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Papieża Jana Pawła II.
Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:
listownie na adres: Ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 1, 02-972 Warszawa
poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefonicznie: 22 213 11 90
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Nad prawidłowością przetwarzania Państwa danych osobowych czuwa wyznaczony przez Administratora inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować:
listownie na adres: Ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 1, 02-972 Warszawa
poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Cele przetwarzania Państwa danych i podstawa prawna
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu naboru na wolne stanowisko pracy w Instytucie Papieża Jana Pawła II, na podstawie:
przepisów prawa pracy[1], w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgody na przetwarzanie danych osobowych – w stosunku do danych osobowych podanych przez Panią/Pana z własnej inicjatywy – w związku z art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Podmioty takie nie są jednak uznane za odbiorców danych.
Pani/Pana dane osobowe mogą być również udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, którymi mogą być podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Instytucie Papieża Jana Pawła II (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor Instytutu Papieża Jana Pawła II urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa – w przypadku zatrudnienia.
Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Państwu następujące uprawnienia:
prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym odrębne przepisy mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie, w którym przetwarzanie opierało się na przesłane zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe zawarte są w punktach 1 i 2).
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uznają Państwo że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.
Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych
Podanie danych osobowych jest:
w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym; w zakresie innych danych – jest dobrowolne.
[1] Art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, art. 4, art. 26 i następne ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie dokumentacji pracowniczej.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 4.200 zł IPJP2 zapewnia swoim pracownikom:

 • regularnie wypłacane wynagrodzenie;
 • dodatek stażowy;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne;
 • nagrody – w zależności od wyników pracy;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • wsparcie na etapie wdrażania do pracy;
 • dofinansowanie do wypoczynku.

Do składania ofert zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami.
Nasz instytut jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Prosimy o wpisanie w dokumentach aktualnego adresu e-mail.
Kandydatki/kandydaci będą informowani o terminie kolejnego etapu naboru za pomocą poczty elektronicznej, a w przypadku nieposiadania e-maila - telefonicznie.
Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.   
Informacje dotyczące procesu rekrutacji w IPJP2 będą dostępne na stronie BIP instytutu pod adresem www.bip.ipjp2.pl w zakładce Obwieszczenia i komunikaty. Wzory oświadczeń znajdują się w załacznikach do ogłoszenia.
 
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:

 • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
 • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
 • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04 luty 2020 12:44 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04 luty 2020 12:46 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04 luty 2020 13:06 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04 luty 2020 13:07 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04 luty 2020 13:08 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04 luty 2020 13:11 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04 luty 2020 13:14 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04 luty 2020 13:54 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04 luty 2020 13:56 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04 luty 2020 14:20 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04 luty 2020 14:23 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04 luty 2020 14:30 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 05 luty 2020 13:11 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 04 marzec 2020 15:24 Administrator